Deutsch | English (US) | Español | Français | Polski

IMG 6408

Comments

Add a comment
  • Wilma on 2017-Jan-06 02:53:02 Wilma said

    "మరొà°•à°°ిà°¦ి à°…à°œంà°¤ా à°—à°¡ిà°¯ాà°°ాà°² à°ªాà°Ÿ, మరొà°•à°Ÿి à°Ÿైà°Ÿాà°¨ు à°µాà°°ి à°ªాà°Ÿ, à°‡ంà°•ొà°•à°°ిà°¦ి à°ªేà°°ు à°¤ెà°²ియని à°‡ంà°—్à°²ీà°·్ à°ªాà°Ÿ."à°¨ా à°ªాà°Ÿ 11,584 à°²3#3149;à°•ిà°•&#&149;à°•ుà°²ు.à°¬ాà°—ుంà°¦ి à°°ివర్à°¸్ à°¸ంà°—ీà°¤ం. మన à°¡ెవలప్à°®ెంà°Ÿ్ à°°ివర్à°¸్ à°•ాà°•ుంà°Ÿే à°šాà°²ు. à°¬ాà°—ా నవ్à°µింà°šాà°°ంà°¡ీ!

Popular tags

Language preference

Deutsch | English (US) | Español | Français | Polski

Photo info